Buýruk 306-14.09.2018 Koloproktologiki keselleri ugry boýunça uly ýaşly adamlara saglygy

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 43-nji maddasyna laýyklykda, buýurýaryn:....... ."Resminamalar" sahypada doly oka

KARDIOLOGIỲA YLMY-KLINIKI MERKEZLI HASSAHANA

        Bütindünýa Ýürek Federasiýasynyň hödürlemegi boýunça 1999-njy ýyldan başlap, Bütin dünýäde  Ýürek güni bellenilip başlanyldy. Bu aksiýa Bütindünýa Saglygy goraýyş guramasy, ÝUNESKO we beýleki daşary ýurt guramalary tarapyndan giň goldaw tapdy.  Ilki başda bu gün sentýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýärdi, 2011-nji ýyldan başlap sentýabr aýynyň 29-nda bellenilip başlandy...... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

DAŞOGUZ ŞYPAHANA

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň N. Andalyp adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde "Daşoguz" şypahanasynyň tebigi suwunyň.... .. "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

AÝRATYN HOWPLY ÝOKANÇ KESELLERIÑ ÖÑÜNI ALYŞ MERKEZI

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda  biziň ýurdumyzda adamlaryň jan saglygyny gorap saklamak gönüden-göni döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýar...... .. "Ýokanç keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

Halkara Saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara kardiologiýa merkezi

Halkara Kardiologiýa merkezi 1998-nji ýylyň 4-nji iýunynda açyldy we durky täzelenenden soň 2015-nji ýylyň 21-nji iýunynda 140 orunlyk täzeden enjamlaşdyryldy..... .. "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

Buýruk №307-18.10.2018 "Allergiki keselleri ugry boýunça uly ýaşly adamlara saglygy goraýyş kömegini bermegiň Tertibi"

 “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 43-nji maddasyna“Hukuk namalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji maddasyna” laýyklykda, buýurýaryn: ...... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Baýramaly şypahanasy

Döredilen ýyly: 1933-nji ýyl (2010-njy ýylda täze her biri 250 orunlyk 2 sany bina guruldy we öň hereket edýän durky täzelenen 300 orunlyk binalarynyň üsti ýetirilip, häzirki wagtda 800 orunlyk dünýä ülňülerine laýyk gelýän şypahana öwrüldi.)... .. "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

Buýruk № 285- 28.08.2018 ý. “Tiz, şol sanda ýöriteleşdirilen tiz saglygy goraýyş kömegini bermegiň Tertibini tassyklamak barada”

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyny, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 17-nji iýulynda çykaran 14336-njy karary bilen tassyklanan, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen buýurýaryn:.... ... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk № 211-10.07.2017 ý. "Ilkinji kömegiň berilýän saglyk ýagdaýlarynyň sanawyny we ilkinji kömegi bermek boýunça çäreleriň sanawyny tassyklamak barada"

 “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 33-nji maddasyna laýyklykda hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Düzgünnamasy esasynda, buýurýaryn :... ... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk № 209-10.07.2017 ý. "Ýaşaýyş üçin wajyp görkezijiler boýunça saglygy goraýyş kömeginiň berilmegi hakynda Düzgünnamany tassyklamak hakynda"

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda”  Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy maddasynyň 11-nji bendine  laýyklykda hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Düzgünnamasy esasynda, buýurýaryn:... ."Resminamalar" sahypada doly oka

BUÝRUK №186- 23.06.2017 ý. "Raýatlara ilkinji saglygy goraýyş-sanitariýa kömegini berýän döwlet saglygy goraýyş edaralaryň Sanawyny, şeýle hem onuň berilmeginiň möçberini we tertibini tassyklamak hakynda"

«Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy maddasynyň 11-nji  bendiniň  «k» kiçi bendine laýyklykda, buýurýaryn: ...."Resminamalar" sahypada doly oka

“Ýyly suw” şypahanasy

“Ýyly suw”  şypahanasy Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň  günortasynda  9 kilometr uzaklykda, Köpetdagyň eteginde ýerleşýär. Mineral suwlarynyň bejerijilik aýratynlyklary 1974-nji ýyldan bäri mälimdir. “Ýyly suw” şypahanasynyň täze taryhy 2009-njy ýylyň 28-nji noýabryndan başlanýar. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen gurlan şypahananyň 80 orunlyk binasy açyldy. 2011-nji ýylyň dekabr aýynda 200 orunlyk täze bina gurlup ulanmaga berildi. “Ýyly suw” şypahanasynda jemi 6 sany dik guýular bar..... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

Mary welaýat çagalar hassahanasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda “Saglyk” Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek, ilatymyzyň saglyk ýagdaýyny has-da gowulandyrmak, adam ömrüniň dowamlylygyny artdyrmak, saglygy goraýyş hyzmatlaryny halkara ölçeglerine laýyklykda ösdürmek hem-de innowasion tehnologiýalara, öňdebaryjy lukmançylyk ylmyna, tejribesine esaslanýan kämil we ýokary derejeli saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek ugrunda bimöçber tagallalar edilýär..... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

TSG we DSM-niň Saglygy goraýşyň habarlar merkeziniň ýokanç däl keseller barada taýýarlan maglumatlary

Merkezi bejeriş-sagaldyş hassahanasy (MBSH)

TSG we DSM–niň Merkezi bejeriş-sagaldyş hassahanasynda ýetilen sepgitler...... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

EÇSG YKM "Ösüş pediatriýa we çaga irki goşulyşma ulgamynda innowasion tehnologiýalaryň ulanylyşy "

Türkmenistanda halkyň saglygy hakyndaky alada döwletiň iň möhüm ileri tutulýan ugrudyr. Ýurt çaganyň ösüşini we saglygyny üpjün etmäge gönükdirilen esasy halkara  konwensiýalaryna we strategiýalaryna goşuldy, şeýle hem Türkmenistanda Halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda «2011-2015-nji ýyllar üçin çaganyň irki ösüşi we ony mekdebe taýýarlamak» Milli maksatnama;  Türkmenistanda ösüş pediatriýasyny  we irki goşulyşma ulgamyny ornaşdyrmagyň  “Konsepsiýasy” we ony ýerine ýetirmegiň 2016-2020 –nji ýyllar üçin hereketleriň meýilnamasy taýýarlandy. ... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

EÇSG YKM "Ene süýdi bilen iýmilendirmek tejribesinde ýetilen sepgitler"

Ene süýdi bilen iýmitlendirmeklik - bäbekler üçin zerur  bolan ýokumly maddalar bilen üpjün etmegiň iň oňat usulydyr. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) çaganyň alty aýy dolynça diňe ene süýdi bilen iýmitlendirmegi maslahat berýär, soňra goşmaça naharlar çaga berip başlamaklyk bilen, ene süýdi bilen iýmitlendirmekligi çaga iki ýaşaýança ýa-da ondan uly ýaşlarda hem dowam etmekligi ündeýär..... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi (EÇSG YKM)

2015-nji ýylyň iýul aýynyň 20-ne ene we çaga ýokary hilli kömegini bermek üçin niýetlenen 7 gatly täze binalar toplumy 670 orunlyk Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň açylyp, ulanylmaga berilmegi munuň aýdyň mysalydyr. .... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

BUÝRUK №334 22.10.2018ý. Raýatlaryň saglygynyň goralmagy çygrynda statistik hasaba alnyşyny we hasabatlylygy, maglumat alyşmagy amala aşyrmagyň tertibini tassyklamak hakynda

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy maddasynyň 11-nji bendiniň “m” kiçi bendiniň hem-de “Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň esasynda, buýurýaryn:... ."Resminamalar" sahypada doly oka

BUÝRUK №304-12.09.2018 ý. “Gan gullugy edaralarynyň işiniň Tertibini tassyklamak hakynda”

“Ganyň donorlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy maddasynyň 3-nji bendiniň  “a” kiçi bendine,“Hukuk namalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji we 44-nji maddalaryna laýyklykda,...."Resminamalar" sahypada doly oka