Buýruk №190- 03.07.2019 Gan gullugy

Gan gullugy edaralarynda ulanylýan ilkinji saglygy goraýyş hasabat resminamalarynyň görnüşlerini tassyklamak hakynda.. ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk №166- 13.06.2019 Utilizasiýa

 Ýaramaz hilli derman serişdeleriniň, lukmançylyk maksatlaryna niýetlenen önümleriň, galplaşdyrylan derman serişdeleriniň, lukmançylyk maksatlaryna niýetlenen önümleriň, kontrafaktly derman serişdeleriniň, lukmançylyk maksatlaryna niýetlenen önümleriň ýok edilmeginiň (utilleşdirilmeginiň) Tertibini tassyklamak hakynda......... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk №163- 12.06.2019 Donorlaryň ýeke-täk sanawy

“Ganyň donorlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda, buýurýaryn:... ..... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk №136-17.05.2019 ý.- "Hemaýata mätäçligi anyklaýjy toparlaryň ilkinji saglygy goraýyş hasabat resminamalarynyň görnüşlerini tassyklamak hakynda"

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 70-nji maddasyna, “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 48-nji we 49-njy maddalaryna, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 6-njy noýabrynda çykaran 14475-nji karary bilen tassyklanan, Zähmet borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly işgäriň saglygyna zeper ýetirilmegi ýa-da onuň aradan çykmagy bilen baglanyşykly zyýanyň (zeleliň) iş beriji tarapyndan öwezini dolmagyň tertibine we möhletlerine laýyklykda, şeýle-de Hemaýata mätäçligi anyklaýjy toparlaryň ilkinji saglygy goraýyş hasabat resminamalarynyň görnüşleriniň ulanylşyny we ýöredilşini tertibe salmak maksady bilen...... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk №135 - 17.05.2019- "Ätiýaçlandyrýanyň (atiýaçlandyrylan şahsyň) şikes alandygy barada saglygy goraýyş edarasynyň delilhatyny tassyklamak hakynda"

“Ätiýaçlandyryş hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji maddasynyň on dördünji bölegine, “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Kanunyna, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 8-nji aprelinde çykaran 1190-njy karary bilen tassyklanan, ...... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk № 29- 02.02.2019- Ýürek-gan damar keselleri bilen kesellän adamlara saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi

Ýürek-gan damar keselleri bilen kesellän adamlara saglygy goraýyş kömegini bermegiň Tertibi (mundan beýläk - Tertip) “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 43-nji maddasyna laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy we saglygy goraýyş edaralarynda ýürek-gan damar keselleri bilen kesellän adamlara saglygy goraýyş kömegini (mundan beýläk – kardiologiýa kömegi) bermegiň tertibini kesgitleýär....... ."Resminamalar" sahypada doly oka

KARDIOLOGIÝA YLMY-KLINIKI MERKEZLI HASSAHANA

Kardiologiýa ylmy - kliniki merkezli hassahananyň işgärleri Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyn “Saglyk” we “Türkmenistany durmuş - ykdysady taýdan ösdürmegiň 2011-2030-njy yyllar üçin Milli maksatnamasynda” ilatyň saglygyny goramagyň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça goýlan meseleleri çözmekligi üstünlikli amala aşyrýarlar....... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

B U Ý R U K- №86 - 23.03.2019 ý. "Akwaparklaryň gurluşyna, ulanylyşyna we olardaky suwuň hiline bildirilýän sanitariýa каdalaryny tassyklamak barada"

Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini, «Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň  Kanunynyň  25-nji we 44-nji maddalaryny we Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen, ...... ."Resminamalar" sahypada doly oka

MARY ŞÄHER IÇ KESELLER HASSAHANASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ynsan saglygyny hemme zatdan ileri tutýan Milli Liderimiziň tagallasy bilen Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ulgamy halkara derejesinde ykrar edilen ulgama öwrüldi. Diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem sebitde hem deňi-taýy bolmadyk saglyk edaralarynyň yzygiderli açylyp ulanmaga berilmeginiň özi munuň aýdyň mysalydyr........ "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

HALKARA SAGLYK MERKEZLERI MÜDIRIÝETINIŇ HALKARA SAGLYGY GORAÝYŞ ANYKLAÝYŞ MERKEZI

Halkara Saglyk merkezleri müdiriýetiniň Saglygy goraýyş Anyklaýyş merkezi 2004-nji ýylyň sentýabr aýynyň 12-ne açyldy. Merkezde anyklaýyş-maslahat beriş bölümi, şöhle bilen anyklaýyş bölümi, kliniki barlaghana, funksional barlaglary we endoskopiýa hem-de allergologiýa bölümleri  işleýär. Anyklaýyş-maslahat beriş bölüminde terapewt, kardiolog lukmanlary ýüz tutan raýatlary kabul edýarler......... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

HALKARA SAGLYK MERKEZLERI MÜDIRIÝETINIŇ HALKARA "ENE MÄHRI" MERKEZI

Halkara “Ene mähri” merkezi enelere we çagalara ýokary tehnologiki kömegi hem-de iň ýokary hilli hyzmatlary bermek üçin niýetlenendir. Häzirki wagtda Merkeziň ähli akuşerçilik we ginekologik operasiýalary, şol sanda organ saklaýyş, jyns agzalaryň rekonstruktiw-plastiki operasiýalaryny geçirmäge mümkinçiligi bar......... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

HALKARA SAGLYK MERKEZLERI MÜDIRIÝETINIŇ HALKARA IÇ KESELLER MERKEZI

Halkara iç keselleri merkezi (HIKM) - bu häzirki zaman köp ugurly lukmançylyk merkezi bolup, onda  näsaglara häzirkizaman döwrebap barlaglary, lukmançylyk kömegi we bejerişi alyp bolýar. ...... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

JEMGYÝETÇILIK SAGLYGY WE IÝMIT MERKEZI

Taryhy: 1950- 1961-nji ýyllar- TSSR-iň Saglygy saklaýyş ministrliginiň Respublikan sanitariýa-epidemiologiýa stansiýasy......... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

ŞIKESLERI BEJERIŞ HALKARA MERKEZI

2011 ýylyň 21 iýulynda açylyp-ulanylmaga berilen Şikesleri bejeriş halkara merkezi (ŞBHM) hem şunuň aýdyň mysalydyr. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda işlenip düzülen “Saglyk” Döwlet maksatnamasy esasynda adamlaryň saglygyny dikeltmäge, berkitmäge, keselleriň öňüni almaga, netijede bolsa ýurdumyzda ynsan ömrüni uzaltmaga gönükdirilen döwlet hajatlary, türkmen lukmançylygynyň esasy aýratynlyklarydyr. ........ "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

LEBAP WELAÝAT ÝOKANÇ KESELLER HASSAHANASY

Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezi bolan Türkmenabat şäherinde   Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli dünýäniň iň kämil kesel anyklaýyş we bejeriş enjamlary bilen abzallaşdyrylan Ýokanç keseller hassahanasynyň gurlup ulanylmaga berilmegi ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy. .... .. "Ýokanç keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

LEBAP WELAÝAT KÖPUGURLY HASSAHANASY

Berkarar  döwletimiziň   bagtyýarlyk  döwründe  hormatly Prezidentimiz  Gurbanguly Berdimuhamedowyň  “ Saglyk “ Döwlet maksatnamasyny  durmuşa geçirmek, ilatymyzyň saglyk ýagdaýyny has-da   gowylandyrmak arkaly  ömür  dowamlylygyny   uzaltmak,  bu pudakda halka edilýän    hyzmatlary halkara   ölçeglerine    laýyklykda  ösdürmek ugrunda  işler  alynyp  barylýar. Munuň  üçin   innowasion  tehnologiýalara, öňdebaryjy lukmançylyk   ylmyna esaslanylýan   kämil hassahanalardyr  şypahanalar gurulýar........ "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

Buýruk №306-14.09.2018 Koloproktologiki keselleri ugry boýunça uly ýaşly adamlara saglygy

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 43-nji maddasyna laýyklykda, buýurýaryn:....... ."Resminamalar" sahypada doly oka

KARDIOLOGIỲA YLMY-KLINIKI MERKEZLI HASSAHANA

Bütindünýa Ýürek Federasiýasynyň hödürlemegi boýunça 1999-njy ýyldan başlap, Bütin dünýäde  Ýürek güni bellenilip başlanyldy. Bu aksiýa Bütindünýa Saglygy goraýyş guramasy, ÝUNESKO we beýleki daşary ýurt guramalary tarapyndan giň goldaw tapdy.  Ilki başda bu gün sentýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýärdi, 2011-nji ýyldan başlap sentýabr aýynyň 29-nda bellenilip başlandy...... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

DAŞOGUZ ŞYPAHANA

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň N. Andalyp adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde "Daşoguz" şypahanasynyň tebigi suwunyň.... .. "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

AÝRATYN HOWPLY ÝOKANÇ KESELLERIÑ ÖÑÜNI ALYŞ MERKEZI

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda  biziň ýurdumyzda adamlaryň jan saglygyny gorap saklamak gönüden-göni döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýar...... .. "Ýokanç keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka