Şriftiň ölçegi:
A
A
A
A
Reňk sazlaşygy:
A
A
A
Suratlar:
Saýtyň asyl görnüşi

Şahsy maglumatlaryň goragy

Saýtda şahsy maglumatlar bilen işlenende berk berjaý edilýän düzgünler:


1) Saýtda ulanyjynyň şahsy maglumatlary (ady, familiýasy, elektron poçta salgysy, telefon belgisi, ýaşaýan salgysy we ş.m.) saklananda olaryň goragyna we üçünji taraplara aýan edilmezligine berk çäreler görülendir;


2) Ulanyjynyň elektron poçtasy Saýtda saklananda, ony ulanyjydan birugsat üçünji taraplar bilen paýlaşmak, aýan etmek, poçta salgysyna mahabatlandyryjy, spam görnüşli hatlary ugratmak gadagan edilendir;


3) Saýtda ulanyjynyň şahsy maglumatlarynyň ýygnalmagy we işlenip taýýarlanmagy diňe olaryň goragynyň üpjün edilendigini nazarda tutulyp, amala aşyrylýandyr;


4) Saýtda şahsy maglumatlaryň peýdalanyşyny düşündirýän resminama – Maglumatyň ýaşyrynlyk ýörelgesi (Privacy policy) ulanyja elýeter görnüşde saýtyň aşaky böleginde web sahypada tanyşmak üçin ýerleşdirilendir.


Saýt arkaly töleg geçirlende berk berjaý edilýän düzgünler:


1) Saýt tarapyndan ulanyjynyň bank kartynyň CVC kody ýatda saklanylmaýar;


2) Saýtyň Internet arkaly töleg geçirmek mümkinçilikleri, töleg maglumatlarynyň ýazylýan görnüşi (formasy) we töleg sahypasy Türkmenistanyň karz edaralary tarapyndan bildirilýän talaplara laýyk gelýändir.


Sanly ulgamyň hereket etmeginiň wajyp talaby bolup durýan döwletiň maglumat we ykdysady taýdan goraglylygy, sanly gurşawda raýatlaryň şahsy maglumatlarynyň we şahsy durmuşynyň eldegirilmesizligi üpjün edilendir!


banner
banner
banner