Şriftiň ölçegi:
A
A
A
A
Reňk sazlaşygy:
A
A
A
Suratlar:
Saýtyň asyl görnüşi

Türkmenistanyň Lukmanlarynyň jemgyýetçilik guramasy

Türkmenistanyň Lukmanlarynyň jemgyýetçilik guramasy «Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda» we «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda ýurdumyzyň lukmanlarynyň bilelikdäki işiniň esasynda döredildi. Onuň esasy maksady raýatlaryň saglygyny goramaga bolan hukugynyň üpjün edilmegine gatnaşmakdan, bu ugurda alnyp barylýan işler boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekden ybaratdyr.


Şonuň bilen baglylykda, häzirki döwürde bu guramanyň wezipesi milli saglygy goraýyş ulgamynyň işiniň kämilleşdirilmegini, ýola goýulýan lukmançylyk hyzmatlarynyň dünýä ülňülerine laýyklykda hiliniň ýokarlanmagyny we ýokary derejeli lukmanlaryň taýýarlanmagyny öz içine alýar.


Edaranyň ady: Türkmenistanyň Lukmanlarynyň jemgyýetçilik guramasy


Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 20-nji jaý


Telefon belgisi: +993 (12) 40-05-32, +993 (12) 40-05-33, +993 (12) 40-05-35


Faks belgisi: +993 (12) 40-05-33


E-poçta salgysy: tljg@sanly.tm


Iş tertibi:

Duşenbe – Anna 09:00 – 18:00 (arakesme 13:00 – 14:00)

Şenbe 09:00 – 13:00


Gatnaw ulaglary:

Awtobuslar: 8, 19, 20, 32, 34, 35, 37, 42, 103, 105, 142


Ugur almak üçin bellik: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi


Edaranyň kartada ýerleşýän ýeri: Ýandeks Karta


banner
banner
banner