Şriftiň ölçegi:
A
A
A
A
Reňk sazlaşygy:
A
A
A
Suratlar:
Saýtyň asyl görnüşi

«Ynam» merkezi

«Çilim çekmegi taşlamak isleýän bolsaňyz, onda «Ynam» merkeziniň ýeke-täk «118» telefon belgisine jaň ediň!»


Ýurdumyzda halkyň saglygyny berkitmek, temmäki önümlerini ulanmak ýaly ýaramaz endikleriň garşysyna alnyp barylýan göreşi güýçlendirmek boýunça döwlet derejesinde giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Çünki sagdyn jemgyýet sagdyn döwletiň özeni bolup durýar. 


Türkmenistan BSGG-niň 2005-nji ýylda kabul eden Temmäkä garşy göreşmek boýunça Çarçuwaly Konwensiýasyna 2011-nji ýylda goşuldy. Ýurdumyz dünýä derejesinde temmäki önümlerini ulanmakda iň pes görkezijä eýe bolmak bilen, ynsan saglygyna zyýan ýetirýän bu wehimden azat ýurt hökmünde tanalýar. Munuň şeýledigini Türkmenistana bu ugurda halkara guramalar tarapyndan berlen güwänamalar hem tassyklaýar. Bu bolsa raýatlaryň saglygyny gorap saklamak babatda edilýän uly tagallalaryň hem-de bagtyýar nesilleriň ruhy taýdan sagdyn bolmagy ugrunda alnyp barylýan işleriň esasynda gazanylýar.


Adamlaryň ömür dowamlylygyny artdyrmak we sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi degişli ministrlikler hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary we halkara guramalar bilen bilelikde «Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnamany» we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasyny işläp taýýarlady. Munuň özi temmäkiden azat ýurt hukuk derejesini kesgitlemek boýunça milli standarty döretmäge, bu babatda syýasatyň alnyp barlyşyna we kanunlaryň ýerine ýetirilişine aýratyn üns bermek arkaly, temmäkä garşy göreş ulgamyny berkitmäge, ilatyň arasynda temmäki önümlerine islegi azaltmaga hem-de ony ulanmagyň ýaramaz täsirleri barada habarlylygy artdyrmaga gönükdirilendir. Şeýle hem temmäkiniň ulanylmagyny bes etdirmäge we nikotine baglylygy bejermäge gönükdirilen lukmançylyk hyzmatlarynyň elýeterliligini ýokarlandyrmak hem-de milli we halkara derejede temmäkä garşy göreşmegiň tarapdarlary bilen hyzmatdaşlygy berkitmek ilkinji nobatdaky wezipeleriň hataryna girizildi.


Türkmenistan döwletimizde temmäki önümlerini ulanmak ýaly ýaramaz endikleriň öňüni almak, oňa baglylykdan ejir çekýänlere kömek etmek boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda ilatyň ýaramaz endiklerden daşda durmagyny gazanmak ugrunda yzygiderli wagyz-nesihat işleri alnyp barylýar. Adamlarda öz-özü­ňe erk edip bilmek, maşgala agzalarynyň goldawyny gazanmak, bedeni berkitmek, sport bilen meşgullanmak boýunça işleri ýola goýmak we kämilleşdirmek, bejerişiň we öňüni alşyň ylmy taýdan esaslandyrylan innowasion görnüşlerini oýlap tapmak «Ynam» gulluklaryny döretmek arkaly ýerine ýetirilýär. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň 2020-nji ýylyň 1-nji aprelindäki 87 belgili buýrugyna laýyklykda, ýurdumyzyň Aşgabat şäheriniň we welaýatlarynyň raýatlaryny lukmançylyk we psihologiki hyzmatlary bilen üpjün etmek maksady bilen, ýatda galyjy ýeke-täk «118» telefon belgili «Ynam otagy» döredildi. 2012-nji ýylda döredilen «Ynam» merkezleri ýurt boýunça 9 sany bolup, olar Aşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde gije-gündiziň dowamynda hereket edýär. Bu merkezleriň jemgyýetde raýatlaryň ýaşaýşynda sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmakda we zerur halatynda degişli lukmançylyk işlerini alyp barmakda möhüm ähmiýeti bardyr.


«Ynam» merkezlerinde çilimi taşlajak bolýan raýatlara saglygy goraýyş işgärleri tarapyndan peýdaly maslahatlar berlip, zyýanly endige baglananlara maşgala agzalarynyň edip biläýjek kömek-goldawy giňişleýin düşündirilýär. Şol merkezler temmäkä garaşly raýatlara saglyk babatda degişli sowallar boýunça maslahat we usulyýet goldawyny ýeke-täk «118» telefon belgisi arkaly berýärler. Şonda ýüz tutýan raýatlar hakyndaky şahsy maglumatlar (meselem, raýatyň ady, familiýasy, onuň ýaşaýan ýa-da işleýän ýeriniň salgysy, telefon belgisi we ş.m.) hiç hili hasaba alynmaýar.

 

Çilimi taşlamakda esasy daýanç  – özü­ňe ynanmak, özü­ňe erk etmekdir. Bu babatda raýatlar «Ynam» merkeziniň hyzmatyndan «118» belgä jaň edip, peýdalanyp bilerler!


Sagdyn bedende – sagdyn ruh! Biziň saglygymyz öz elimizde, geliň, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerip ýaşalyň!


» Çilim çekmek endiginiň zyýany barada